Wat is Smart Grass Production?

Smart Grass Production is maximale benutting van een gegeven perceel grasland voor de voortbrenging van topkwaliteit ruwvoer uit gras tegen minimale milieubelasting in termen van de CO2 voetafdruk van melk, de ammoniakuitstoot en de nitraat en fosfaatbelasting van grond- en oppervlakte water, dit alles met behoud van de bodemkwaliteit.

Smart Grass Production berust op drie pijlers:

1 Precisiebemesting
2 Gebruik van moderne grassoorten
3 Overige maatregelen

Over Precisiebemesting het volgende:

1

Door de ruime en betaalbare beschikbaarheid van GPS –techniek en de komst van precisiebemesters voor toepassing in de open teelten in Nederland, kunnen agrarische ondernemers de plantenvoeding bij de basis en gedurende het groeiseizoen, met veel grotere nauwkeurigheid uitvoeren dan in het verleden.

2

Door toepassing van die techniek wordt hoge productiviteit gekoppeld aan duurzaamheid, dit is bewezen in het Programma Precisielandbouw (PPL), een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid dat gelopen heeft van 2010 tot 2015 in het kader van het Sectorconvenant Schone en Zuinig Agrosectoren uit 2008 en dat met name op het gebied van de bemesting een geheel aan innovaties heeft opgeleverd in machines, meststoffen en bemestingsadviezen.

3

Toepassing van die innovaties in de praktijk van de plantenvoeding noemt men precisiebemesting , zijnde emissiearme plaatsing van organische en/of anorganische plantenvoeding in de wortelzone van gewassen met grote nauwkeurigheid qua vorm, tijdstip en dosering, resulterend in de beoogde opname door het gewas met minimale verliezen in het milieu.

4

Ruim 20 % van de telers- of hun loonwerkers-maakt heden ten dage inmiddels van die werkwijze gebruik vanwege de substantieel gunstige effecten op opbrengst, kwaliteit , kostprijs en milieubelasting. Daarmee dienen zij zowel het boeren- als het maatschappelijk belang, hetgeen voor veel overheden reden is de verdere adoptie met kracht te stimuleren. In de provincie Noord Brabant loopt op dit moment bijvoorbeeld een omvangrijk subsidieprogramma ter verdere stimulering van de precisiebemesting, maar ook de andere provincies kennen subsidieregelingen waarin dit domein is opgenomen.

Speciaal voor ondernemers en organisaties in de melkveehouderij die van subsidieregelingen gebruik willen maken, is deze notitie opgesteld door het Netwerk Smart Fertilization (voor doelstelling en werkwijze : zie www.smartfertilization.org). Dit is een samenwerkingsverband voortgekomen uit het bovengenoemd PPL, dat zich ten doel stelt de precisiebemesting te bevorderen door initiatiefnemers in precisiebemestingsprojecten met raad (bemestingsadviezen) en daad (machines en meststoffen) bij te staan. Hieronder volgen de kenmerken van precisiebemesting.

5

Kenmerk 1: Tot op de streep af bemesten

Kenmerk 2: Sectieafsluiting, dus geen overlapping en mooie afwerking van geren en kopakkers

Kenmerk 3: Emissiearme toediening in de wortelzone

Kenmerk 4: Gebruik van voorjaars-, zomer- en nazomerstoffen, die

 • Vloeibaar zijn
 • Niet uitspoelen, vanwege de ammoniakale basis als het gaat om voorjaarsmeststoffen
 • In kleine hoeveelheden te doseren en te formuleren zijn
 • Bij voorkeur afkomstig zijn uit reststromen, zoals spuiloog, mineralenconcentraat en struviet
 • Een lage CO2 voetafdruk bij productie en toediening opleveren
 • Een lagere kostprijs hebben dan de gangbare kunstmeststoffen
 • Gemakkelijk zijn te transporteren en op te slaan (bijvoorbeeld in 1000-litervaten)

Kenmerk 5: 20% Meeropbrengst ten opzichte van de gangbare breedwerpige oppervlakkige toegediening met centrifugaal of pendelstrooier vanwege

 • Volledige benutting perceel van kant tot kant
 • Geen verliezen op kanten en kopakkers
 • Geen verliezen door vervluchtiging of uitspoeling
 • Maximale opname van plantenvoeding door plaatsing in wortelzone

6

Documentatie over de wetenschappelijke basis van het voorafgaande is te vinden op SmartFertilizationDay.nl/basisdocumentatie.html

Contact

Smart Grass Production

Copyright © Smart Grass Production